การเตรียมตัวติวสอบราชการไปจวบจนกระทั่งการสอบควรปฏิบัติยังไง

กระบวนการการติวสอบราชการ

  • ขั้นตอนในการติวสอบราชการในสังกัด ก.พ. อาจารย์สังกัด ก.ค. เจ้าหน้าที่รัฐสังกัด กทม.และเทศบาล จะมีการสอบ 3 ภาค คือ

ส่วน ก. ความรอบรู้ ทักษะทั่วไป

ส่วน ข. ความรู้ ความถนัดตำแหน่ง

ส่วน ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

การติวสอบราชการความรู้ความสามารถเฉพาะทั่ว ๆ ไป

  • วิชาภาษาไทยติวสอบราชการภาษาไทยของ กรุงเทพฯ มีลักษณะเหมือนกับติวสอบราชการภาษาไทยของ ก.พ. จะมุ่งเน้นเรื่องความเข้าใจภาษา คือ การอ่านเรื่องราวและข้อเขียน นอกจากนี้ยังประกอบด้วยความสำคัญของคำพูดและกลุ่มคำ การใช้คำและถ้อยคำ การเรียบเรียงประโยคตามแบบอย่างภาษา การจัดเรียงประโยค สิ่งที่ไม่มุ่งเน้นคือการเขียนประโยค
  • วิชาความรู้ความถนัดในการเรียน ตรวจสอบ และกล่าวสรุปเหตุผล ในติวสอบราชการของ กทม. จะไม่มีติวสอบราชการรวมความจากเครื่องหมาย ประเภทแบบทดสอบจะคือเรื่องราวต่าง ๆ นอกจากนั้นผู้สมัครสอบควรพิจารณาสาระสำคัญเรื่องวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานให้มากเพราะจะเป็นขั้นแรกของการติวสอบราชการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและแผนภูมิด้วย

ข้อเสนอแนะในการเตรียมติวสอบราชการก่อนสอบจริง

  • จงมองหาทางติวสอบราชการความรู้ศักยภาพทันทีที่มีทางจะทำได้ เพื่อที่จะเสาะหาประสบการณ์และดูคะแนนข้อสอบเพิ่มขึ้น
  • ภายหลังติวสอบราชการจงจัดทำสรุปความย่อเนื้อหาของวิชาที่ติว ย่อเรื่องเจาะจงเนื้อหาสาระสำคัญสั้น ๆ ใช้ภาษาของตนเองเพื่อจะสะดวกในการจดจำ
  • ต้องมองหาบุคคลช่วยติวสอบราชการในประเด็นที่เราไม่ชำนาญ อาทิเช่น คณิตศาสตร์ เรื่องบางเรื่องหากอ่านเองจะเสียเวล่ำเวลามาก แต่ถ้าหากมีคนมาเสนอให้จะรู้เรื่องง่ายๆในเวลาอันเร็ว

• ให้จุดสำคัญของการบำรุงสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตใจ ซึ่งจะเป็นกลุ่มสำคัญที่จะช่วยเหลือให้การศึกษาและการติวสอบราชการได้ผลดี

This entry was posted in การศึกษา, ติวสอบ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.