Tag Archives: ประกันการเดินทาง

ความสำคัญของประกันการเดินทางหรือประกันภัยการเดินทาง

ประกันการเดินทางสำคัญจริงๆไหม uob.co.th มีคำตอบให้คุณค่ะ ประกันการเดินทางหรือประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองครอบคลุมสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีผลประโยชน์หลักๆ ที่สำคัญคือ ค่ารักษาพยาบาล, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ชดเชยความไม่สะดวกในการเดินทาง ต่างๆ รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง อาทิ ชดเชยเที่ยวบินล่าช้า การยกเลิกการเดินทาง พร้อมด้วย ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินที่พร้อมดูแลลูกค้าทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ทำไมต้องซื้อประภัยการเดินทางไปต่างประเทศ เพราะการเดินทางไปต่างประเทศถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่ต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากและผู้เดินทางไปประเทศในยุโรป จะต้องยื่นประกันการเดินทางหรือประกันภัยการเดินทางไปพร้อมกับการขอวีซ่าด้วย ประกันการเดินทางต่างกับ ประกันชีวิต อย่างไร ประกันชีวิต -ผูกพันสัญญาระยะยาวประกันการเดินทางหรือประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองครอบคลุมสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีผลประโยชน์หลักๆ ที่สำคัญคือ ค่ารักษาพยาบาล, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ชดเชยความไม่สะดวกในการเดินทาง ต่างๆ รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง อาทิ ชดเชยเที่ยวบินล่าช้า การยกเลิกการเดินทาง พร้อมด้วย ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินที่พร้อมดูแลลูกค้าทั่วโลกตลอด 24 … Continue reading

Posted in บริการ | Tagged | Comments Off on ความสำคัญของประกันการเดินทางหรือประกันภัยการเดินทาง